Tromsø kirkelige fellesråd > Om oss

 

               

Fellesrådets administrasjon samt domprostkontoret og menighetskontorene for Tromsø domkirke og Elverhøy sokn ligger nå i Skippergata 16A (3. etasje), 9008 Tromsø.

Ekspedisjonen/sentralbordet har åpent mellom kl. 9 og 14 alle virkedager.

Parkeringsmulighet finnes bakom bygget (Europark), innkjørsel fra Verftsgata.

Postadressen er fortsatt PB 1046, 9260 Tromsø.

Trykk her for telefon- og e-post-liste til menigheter, gravlund og fast ansatte

 

Telefonnumre til vikarer/øvrige ansatte:

ORGANISTER KIRKETJENERE
Hanne-Sofie A. Frantzen: 976 43 831 Andreas Bratteng: 903 68 140
Tor-Ivar Krogsæter: 481 59 683 Asbjørn Johansen: 958 36 147
Guttorm Lindquist: 941 063 50 Britt Johansen: 906 56 307
Anneli Ottem: 900 94 096 Ida Kjeldsberg: 995 11 881
Leif Arne Pettersen: 481 975 90 Bernhard Siebert: 942 07 508
Paul Gunnar Staff: 917 84 856 Cecilia Ulriksen: 416 41 889
   

 

UTLEIEREGLEMENT OG PRISER

  

UTLEIEREGLEMENT

 

for leie av kirker, menighetssaler eller menighetshus

 

Behandlet av fellesrådet i sak 11/19. Utleiereglementet gjelder fra 19.03.2019.

Godkjent av Nord-Hålogaland bispedømme 3.4. 2019.

 

 

Innledning:

Tromsø kirkelige fellesråd ønsker i samarbeid med menighetene å utvikle bygg og menighetssaler som gode kulturarenaer, og med det legge til rette for å bruke dem i større grad enn de blir brukt i dag.

 

I henhold til Kirkelovens § 9 har menighetene ansvar for at kirkemusikk innarbeides og utvikles i soknet. Videre skal kantor lede menighetens kirkemusikalske virksomhet, og være med å forvalte og gjøre levende tradisjonelle og nye kirkemusikalske verdier.

 

Det er menighetsrådet i den aktuelle kirke som avgjør utleie av sin kirke. Ved utleie der det ikke strider mot menighetens syn eller der dette ikke kolliderer med kirkens egne planlagte aktiviteter, har Kirkevergen, jfr Kirkelovens § 20, oppgaven med utleie. Det kan også tas betalt for dette. Kirkevergen kan la den enkelte menighet justere egne satser hvis det foreligger lokale grunner for dette. Ved utleiespørsmål der det kan være uenighet, skal menighetsrådet behandle saken.

 

Vedlagt dette reglementet er prisoversikt for de ulike tjenestene.

 

 

Utleiekategorier:

 

A: Leie av kirke/lokaler til eksterne arrangementer/konserter – amatører (inkl. plateopptak)

 

B: Leie av kirke/lokaler til eksterne arrangementer/konserter – profesjonelle (inkl. plateopptak)

 

C: Leie av kirke/lokaler til lukkede arrangementer/konserter (øving)/private arrangementer

 

D: Lån av kirke/lokaler til veldedighetskonserter/-arrangementer

 

 

Generelle bestemmelser:

 

 1. Søknader om leie av lokaler sendes til post@kirken.tromso.no eller menighetsforvalter/utleieansvarlig  i aktuell kirke.

   

  Ved innvilgelse av søknad skal søker og utleier underskrive kontrakt i forkant av arrangementet.

   

   

   

   

   

 2. Etter at arrangementet/konserten er gjennomført, returnerer leietaker oppgjørsskjema til post@kirken.tromso.no eller utleieansvarlig i den aktuelle kirke/menighetshus så snart det lar seg gjøre.

   

 3. Kirkerommet og andre lokaler skal behandles med verdighet og forsiktighet. Lokalet skal forlates i den stand det var i da det ble tatt i bruk. Utgifter som påløper som følge av mangelfull opprydding og renhold vil bli fakturert leietaker. Skader som måtte oppstå på lokalet, inventar og utstyr vil bli krevd erstattet fra leietaker.

   

 

 1. På konserter og arrangement skal det til enhver tid være brannvakt tilstede fra Tromsø kirkelige fellesråd. Det kan i spesielle tilfeller etter avtale med utleieansvarlige gis opplæring slik at leietager selv kan være brannvakt ihh gjeldende brannvernregler.

 

 

 1. Spesielle forhold:

  1. Alkohol skal ikke serveres i kirker, menighetssaler eller menighetshus

  2. Kirker, menighetssaler eller menighetshus skal ikke leies ut til politiske arrangementer

  3. Kirker, menighetssaler eller menighetshus skal ikke benyttes i reklameøyemed

  4. Det kan tillates matservering, men dette skal vurderes for hver enkelt gang, og inngå i leiekontrakt

    

    

 2. Fordeling av inntekter:

  1. Leieinntektene knyttet til kirkerommet fordeles med 1/3 til menigheten, og 2/3 til Tromsø kirkelige fellesråd.

  2. Leieinntektene knyttet til menighetssal tilfaller menigheten med 2/3 og fellesrådet med 1/3.

   Se for øvrig prisoversikt for den aktuelle kirke.

    

 3. Dersom menigheten inngår avtale med kor o.l. om å bruke kirken til øvingslokale mot at leietaker f.eks. bidrar ved et bestemt antall gudstjenester, må det inngås skriftlig avtale om dette. Punktene i dette reglementet nevnt under «Generelle bestemmelser» gjelder også i slike tilfeller og må innarbeides i avtalen.

   

 4. Kirkevergen gis anledning til å fravike fra dette reglementet i særskilte tilfeller.

   

  PRISOVERSIKT VED LEIE AV KIRKER OG LOKALER

   

   

  A: Leie av kirke/lokaler til eksterne arrangementer/konserter – amatører (inkl. plateopptak)

   

  B: Leie av kirke/lokaler til eksterne arrangementer/konserter – profesjonelle (inkl. plateopptak)

   

  C: Leie av kirke/lokaler til lukkede arrangementer/konserter (øving)/private arrangementer

   

  D: Lån av kirke/lokaler til veldedighetskonserter/-arrangementer

   

   

   

  UTLEIESATSER

   

   

 

 

Gruppering

A) Amatører

(leieandel i % av brutto- billettinntekter)

 

Minimums-sats amatører

B) Profesjonelle

(leieandel i % av brutto- billettinntekter) ***

 

Minimums-sats

profesjonelle

 

C) Lukket arrangement

D) Utlån kirke eller lokaler **

Veldedige formål

1

Tromsøysund*

Domkirken*

 

 

 

10 %

3000.-

15 %

6000.-

15 000.-

 

 

0.-

2

Grønnåsen*

Kroken*

Elverhøy*

 

8 %

1 000.-

10 %

3 000.-

10 000.-

0.-

3

Ullsfjord*

Kvaløy* Hillesøy *

 

5 %

500.-

5 %

1 000.-

5 000.-

 

0.-

 

*              Ved to eller flere konserter på samme dag, kan prisen forhandles med utleieansvarlig.

**            Etter avtale med utleieansvarlig. Kostnad med kirketjener/brannvakt tilkommer uansett.

***          Når prosentandel av brutto billettinntekter overstiger minimumssats, bortfaller minimumssats.

 

 

 

ØVRIGE PRISER:

 

Bruk av kirke eller menighetshus i menighetens egen regi er kostnadsfri.

 

Priser for leie av kirke/lokaler til *):

 • Plateopptak kr 5 000,-/dag

 • Øvelser profesjonelle kr 1 500,-/dag

 • Øvelser amatører kr 500,-/dag

 

 

 

 

Øvrige priser: ****)

 • Gebyr for bygging av ekstra scene kr 1500,-

 • Kirketjener kr. 500.-/time

 • Organisering av brannvakter kr 500,-/gang

 • Annonsering via www.kirken.tromso.no og via bannerannonser i iTromsø kr 500,-

 • Bruk av orgel til ren orgelkonsert -  minimumssats for hhv amatør og profesjonell. Det kan gjøres særavtaler etter avklaring med Kirkevergen.

 • Bruk av konsertflygel fra kr 3000.-. (Grønnåsen har flygel, men ikke av kvalitet som konsertflygel). Leie av dette prises som piano.

 • Evt. stemmeutgifter faktureres direkte fra pianostemmer hvis dette behøves, kr. 4000.-

 • Bruk av kirkens egne talemikrofoner kr. 0.-

 • Bruk av piano (alle) kr 0.-

 • Bruk av orgel kr 0.-

 • Scenelys i Tromsø domkirke kr 4 000,- **)

 • Bruk av cembalo der dette finnes tilgjengelig kr 1000,-. Cembalo i Tromsdalen kirke er i privat eie og avtale gjøres med eier. **)

 • Bruk av stearinlys i lysekrone kr 10,-/lys **)

 

 

Leie av menighetssaler ***):

Ved leie av menighetssaler til selskap og minnesamvær er leien kr. 2500.- pr dag, eller i henhold til egen avtale med leietaker. Betaling for brannvakt eller vaktmester tilkommer etter regning.

 

 

Øvrig:

Av summene i denne oversikten merket:

 

*)            tilfaller 1/3 menigheten og 2/3 fellesrådet hvis ikke annet er spesifisert.

 

**)         tilfaller menighetsrådet i sin helhet.

 

***)      tilfaller 2/3 menigheten og 1/3 fellesrådet hvis ikke annet er spesifisert.

 

****)   tilfaller fellesrådet i sin helhet

 

 

 

 

 

Kontaktliste