Jobbe i kirken?


Se hvilke stillinger som er ledige akkurat nå.

 

Nettstedet kirkejobb.no er en oversikt over ledige stillinger utlyst av bispedømmerådene, Kirkerådet og en rekke kirkelige fellesråd.

Akkurat nå finner du disse ledige stillingene i vårt område:

 

KIRKEVERGE
Vi søker en kirkeverge med kompetanse, ferdigheter og engasjement til å lede og utvikle arbeidet i Tromsø kirkelige fellesråd.

Kirkevergen leder arbeidet i fellesrådet og har en administrasjon bestående av 6 personer innenfor økonomi, drift, bygg og merkantile tjenester. I tillegg har fellesrådets ansatte i 7 menigheter arbeidssted i det enkelte sogn. Fellesrådets administrasjon deler kontorer med domprost og 2 menigheter i Skippergata 16. Ansatte som fellesrådet har ansvar for er bl.a. kantorer, kirketjenere, gravlundsarbeidere, diakoner, kateketer og trosopplærere.

Les mer

 

DIAKON

Det diakonale arbeidet i domkirken bygger på menighetsrådets helhetlige menighetsplan, og oppgavene vil blant annet bestå i:

  •  Arbeid med frivillighet og menighetsbygging
  • Oppfølging sykehjem/institusjoner, organisering av andakter, hyggetreff mm sammen med den ledende sognediakon
  • Jobbe fram diakonale temakvelder i Domkirken, sammen med ledende sognediakonen
  • Samarbeid, nettverksarbeid med diakonale institusjoner/organisasjoner og andre relevante samarbeidspartnere i byen
  • Delta på ukentlige stabsmøter, planleggingsmøter og fellesarrangementer sammen med stab
  • Bidra noe i konfirmasjonsarbeid

Les mer

 

Tilbake