Diakoni


Kirkens arbeid for fellesskap og omsorg kalles diakoni, og har spesielt fokus på mennesker og grupper i samfunnet som befinner seg i sårbare livssituasjoner, eller som lever under sårbare livsvilkår.

 

Diakoni er derfor å forstå som kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. I tillegg driver kirken også et mangfoldig menighetsarbeid gjennom ulike tilbud, aktiviteter og arrangementer der mennesker kan møtes, få bidra og treffe andre i et positivt miljø. Alle våre arrangementer annonseres i avisene, på nettsiden eller i lokalsamfunnet. I tillegg har alle menighetene egne Facebook-sider hvor du finner oppdatert informasjon til enhver tid.

Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er:

Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Diakoni er nestekjærlighet

Du er velkommen til å delta i våre sammenhenger, både som frivillig og som deltaker på annen måte. Trenger du noen å snakke med, eller trenger du annen støtte og hjelp gjennom de diakonale tilbud, ta kontakt med kirkekontoret for videre henvisning. Vi tar forbehold om eventuelle endringer når det gjelder dag og klokkeslett på den enkelte aktivitet.

Diakonale tilbud og menighetsarbeid du finner i de fleste menighetene:

- Tilbud om sjelesorg og samtaler med prest eller diakon
- Faste andakter på alle byens institusjoner for eldre
- Lys-i-mørke-aksjonen til inntekt for kirkens bymisjon
- Deltakelse på Kirkens Nødhjelp fasteaksjon
- Ofringer til lokalt og internasjonalt diakonalt arbeid i gudstjenesten
- Matservering til konfirmanter før undervisning
- Høytidsvandringer for barn og ungdommer i kirka
- Organisert samvær og kirkekaffe etter gudstjenester

Faste årlige gudstjenester med diakonale tema:

Allehelgens- og minnegudstjenester, kirkens Nor/Sør-søndag, TV-aksjonen, Skaperverkets dag og Menneskerettssøndagen for de forfulgte.

Last ned vår utfyllende brosjyre


 For mer utfyllende informasjon om vårt arbeid og våre tilbud, ta gjerne kontakt!  KONTAKT.