Gravlundmeldingen - en kilde til kunnskap!


Gravlundsmeldingen er en oversikt over drift, vedlikehold og investeringer på gravlunder i Tromsø – ordnet enkeltvis for hver av de 21 gravlundene. 

Gravlundsmeldingen beskriver situasjonen på gravlundene slik den er nå, og er retningsgivende for hva som skal prioriteres i 4-årsperioden 2021-2024.

Planen er en videreføring av forrige 4-årsplan. Det vises også til årsmeldinger som vil kunne gi mer detaljerte opplysninger om hva som har vært gjort det enkelte år.

Vedtektene for gravlundene i Tromsø er også under endring og vil bli sendt på høring før den skal behandles av Fellesrådet og Statsforvaltningen i Vestfold og Telemark.

Gravplassrådgivningen er fra januar 2021 flyttet fra Den norske kirke til Statsforvaltningen og begrepet «Kirkelig Fellesråd» er erstattet med «Gravplassmyndigheten». Gravferdslovens korttittel endres til Gravplassloven.

Endringene i Gravferdsloven og forskrifter, samt konsekvensene av disse er omtalt i et eget kapittel i meldingen.

I Tromsø kommune er det ikke kjent at det skulle være noe politisk diskusjon eller flertall som ønsker endringer i driften av gravlundene eller krematoriet. Planen forutsetter at Tromsø kirkelige fellesråd skal være gravferdsmyndighet og drifte Sallir seremonihus i fireårsperioden.

Last ned meldingen som PDF her.

Tilbake