Tromsø kirkelige fellesråd


Tromsø kirkelige fellesråd er kirkevergens "styre", og består av valgte medlemmer fra sognene, fra kommunen samt biskopens representant.

 

ViISJON OG MÅL:

 1. VISJON

«Mer himmel på jord» - Den norske kirkes visjon

 1. FORMÅL

«Være til stede for menighetene og innbyggerne»

 1. VERDIER

«likhet, toleranse, samhørighet og kulturell forståelse»

 

Strategiplanen for Tromsø kirkelige fellesråd har som mål å leve opp til den overnevnte visjon, verdier og formål.

De viktigste oppgavene er:

 1. gi best mulig støtte til menighetene og utviklingen av disse
 2. utvikle effektive kommunikasjonsstrategier for å nå folk, media og andre interessenter
 3. skape gode plattformer for diakoni og trosopplæring
 4. bygge tette og gode relasjoner til kommunen og dens ulike funksjoner som
 • tjenesteutøver
 • kontraktspartner
 • tilskuddsyter/sponsor
 • samfunnsaktør i roller som krysser fellesrådets interesser
 1. arbeide for gode relasjoner til bispekontoret og andre kirkelige instanser

 

Tromsø kirkelige fellesråd har vanligvis seks møter i året. Disse møtene legges opp med til dels faste poster samt saker som håndteres når de er aktuelle. Fellesrådet utarbeider årlig en årsplan for sin virksomhet.

Planen tar utgangspunkt  i fordeling av oppgaver mellom fellesrådet på den ene siden og Kirkevergens organisasjon på den andre. Prinsippet i fordeling av oppgavene er at det valgte fellesrådet skal styre, og Kirkevergen skal lede organisasjonen. Fellesrådet skal si «AT», Kirkevergen skal fortelle «HVORDAN», i dette ligger også en forventning om at fellesrådet ikke skal arbeide med praktisk gjennomføring.

Tromsø kirkelige fellesråd ledes av Ivar Vik, telefon 900 45 616, e-post: ivarvi@online.no. Hele fellesrådet består av 9 valgte medlemmer fra de sognene i Tromsø, en representant valgt fra kommunen samt en representant for biskopen.

Fellesrådets medlemmer:

Verv Navn Representerer
Leder Ivar Vik Tromsø domkirke menighet
Nestleder Ruth Stenersen Kvaløy menighet
Medlem Reidar Høifødt Elverhøy menighet
Medlem Ingeborg Østrem Hellemo Grønnåsen menighet
Medlem Ingrid Berntsen Kroken menighet
Medlem Jack Sandsund Tromsøysund menighet
Medlem Sigrun Melhus Mellomjord Ullsfjord menighet
Medlem Leif Kulseng Hillesøy menighet
Medlem Roar Holmstad Sandnessund menighet
Medlem Stig A Lægdene Biskopens representant
Medlem ? Kommunens representant

 

FELLESRÅDETS BUDSJETT- OG STRATEGIPLAN

Handlingsprogram 2024-27

 

ÅRSMELDINGER

Årsmeldingene trykkes ikke lenger opp i papirformat, men ligger tilgjengelig her på denne siden for nedlasting:

Årsmelding 2020

Årsmelding 2021

Årsmelding 2022

 

MØTER I FELLESRÅDET 

Her kommer det fortløpende saksinnkallinger og møteprotokoller fra rådets møter...

Tilbake