Tromsø kirkelige fellesråd


Tromsø kirkelige fellesråd er kirkevergens "styre", og består av ett valgt medlem fra hvert sogn (ni medlemmer), en representant for biskopen, samt at kommunestyret kan oppnevne en representant. Totalt 11 medlemmer.

 

VISJON OG MÅL:

 1. VISJON

«Mer himmel på jord» - Den norske kirkes visjon

 1. FORMÅL

«Være til stede for menighetene og innbyggerne»

 1. VERDIER

«likhet, toleranse, samhørighet og kulturell forståelse»

 

Tromsø kirkelige fellesråd sin strategiplan tar utgangspunkt i Den norske kirkes visjon. Formålet som folkekirke og de vedtatte verdiene skal gjenspeiles i de ulike delene av planen.

De viktigste oppgavene er:

 1. gi best mulig støtte til menighetene og utviklingen av disse
 2. utvikle effektive kommunikasjonsstrategier
 3. skape gode plattformer for diakoni og trosopplæring
 4. bygge tette og gode relasjoner til kommunen og dens ulike funksjoner som
 • tjenesteutøver
 • kontraktspartner
 • tilskuddsyter/sponsor
 • samfunnsaktør i roller som krysser fellesrådets interesser
 1. arbeide for gode relasjoner til bispekontoret og andre kirkelige instanser

 

Tromsø kirkelige fellesråd har vanligvis seks møter i året. Disse møtene legges opp med til dels faste poster samt saker som håndteres når de er aktuelle. Fellesrådet utarbeider hvert år en årsplan for sin virksomhet.

Planen tar utgangspunkt  i fordeling av oppgaver mellom fellesrådet på den ene siden og Kirkevergens organisasjon på den andre. Prinsippet i fordeling av oppgavene er at det valgte fellesrådet skal styre, og Kirkevergen skal lede organisasjonen. Fellesrådet skal si «AT», Kirkevergen skal fortelle «HVORDAN», i dette ligger også en forventning om at fellesrådet ikke skal arbeide med praktisk gjennomføring.

Tromsø kirkelige fellesråd ledes av Ivar Vik, telefon 900 45 616, e-post: ivarvi@online.no. Hele fellesrådet består av 9 valgte medlemmer fra de sognene i Tromsø, en representant valgt fra kommunen samt en representant for biskopen.

Fellesrådets medlemmer:

Verv Navn Representerer
Leder Ivar Vik Tromsø domkirke menighet
Nestleder Ruth Stenersen Kvaløy menighet
Medlem Reidar Høifødt Elverhøy menighet
Medlem Ingeborg Østrem Hellemo Grønnåsen menighet
Medlem Ingrid Berntsen Kroken menighet
Medlem Jack Sandsund Tromsøysund menighet
Medlem Sigrun Melhus Mellomjord Ullsfjord menighet
Medlem Leif Kulseng Hillesøy menighet
Medlem Roar Holmstad Sandnessund menighet
Medlem Stig A Lægdene Biskopens representant
Medlem (ikke oppnevnt pr dato) Kommunens representant

 

FELLESRÅDETS BUDSJETT- OG STRATEGIPLAN

Handlingsprogram 2024-27

 

ÅRSMELDINGER

Årsmeldingene trykkes ikke lenger opp i papirformat, men ligger tilgjengelig her på denne siden for nedlasting:

Årsmelding 2020

Årsmelding 2021

Årsmelding 2022

Årsmelding 2023

 

MØTER I FELLESRÅDET 2024

Møtedato Møteinnkalling med sakspapirer Møteprotokoller
25 jan 24 Møteinnkalling med sakspapirer Møtebok
21 mar 24 Møteinnkalling med sakspapirer Møtebok
6 juni 24 Møteinnkalling med sakspapirer  
12 sep 24    
7 nov 24    
13 des 24    

Her kommer det fortløpende saksinnkallinger og møteprotokoller fra rådets møter. Møteinnkalling legges ut samtidig med utsendelse av sakspapirer mens møtebøker legges ut når de er godkjent av fellesrådet.

Tilbake