Tromsø kirkelige fellesråd


Tromsø kirkelige fellesråd er kirkevergens "styre", og består av valgte medlemmer fra sognene, fra kommunen samt biskopens representant.

 

ViISJON OG MÅL:

  1. VISJON

«Mer himmel på jord» - Den norske kirkes visjon

  1. FORMÅL

«Tilstede for deg og dine»

  1. VERDIER

«Verdibasert ledelse – verdifulle tjenester»

 

Strategiplanen for Tromsø kirkelige fellesråd har som mål å leve opp til den overnevnte visjon, verdier og formål.

Tromsø kirkelige fellesråd har 6 møter i året. Disse møtene legges opp med til dels faste poster samt saker som håndteres når de er aktuelle. Av faste poster er for eksempel økonomi, statusrapport for byggforvaltning og gravlundsarbeidet, gjennomgang av diakonalt arbeid og trosopplæringsarbeidet.

Planen tar utgangspunkt  i fordeling av oppgaver mellom fellesrådet på den ene siden og Kirkevergens organisasjon på den andre. Prinsippet i fordeling av oppgavene er at det valgte fellesrådet skal styre, og Kirkevergen skal lede organisasjonen. Fellesrådet skal si «AT», Kirkevergen skal fortelle «HVORDAN», i dette ligger også en forventning om at fellesrådet ikke skal arbeide med praktisk gjennomføring.

 

FELLESRÅDETS STRATEGIPLAN

Fellesrådets strategiplan finner du her!

 

MØTER HØSTEN 2021

Fellesrådets møteplan for siste halvdel av 2021 er:

  • 16.9.  Hovedtema er organiseringen av Den norske kirke

Agenda fellesrådsmøte 16.9.

Møtebok fra fellesrådsmøtet 16.9.

  • 11.11. (evt 25.11.) Hovedtema er strategiplaner 2022 og regnskap 2021
  • 9.12. Hovedtema er økonomi og budsjetter for 2022

 

ÅRSMELDING 2020

Årsrapporten 2020 gjenspeiler det spesielle året vi var i, både i bilder og tekst.

 

FELLESRÅDETS FIRE HOVEDARBEIDSOMRÅDER:

  1. Strategioppgaver – hvilke langsiktige og prinsipielle oppgaver har vi.
  2. Kontrolloppgaver – hvordan skal TKF følge opp arbeidet i administrasjonen.
  3. Organiseringsoppgaver – delaktighet i organiseringen av virksomheten.
  4. Fellesrådets egenoppgaver

 

Tromsø kirkelige fellesråd ledes av fellesrådsleder Ivar Vik, telefon 90045616, mail ivarvi@online.no

Hele fellesrådet består av 9 valgte medlemmer fra de sognene i Tromsø, en representant valgt fra kommunen samt en valgt av biskopen:

Domkirken                        Ivar Vik
Elverhøy                            Reidar Høifødt    
Grønnåsen                        Ingeborg Østrem Hellemo
Hillesøy                             Halgeir Hanssen
Kroken                               Ingrid Berntsen
Kvaløy                                Ruth Stenersen
Sandnessund                    Inga Marie Nordstrand 
Tromsøysund                    Kjell Kolbeinsen    
Ullsfjord                             Arnt Hugo Johnsen
Biskopens representant   Stig Lægdene
Kommunens repr.             Olaug Kristine Hanssen
 

Tilbake