Barn og unge


Alle våre menigheter har fine trosopplæringstiltak rettet mot barn i alderen 0 til 18 år.

Opplæring i den kristne tro er sentralt for den døpte – og for kirken. Trosopplæring er derfor et av Den norske kirkes hovedsatsingsområder.

Det utvikles en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som skal legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av.

På samme måte som nyfødte må lære livet å kjenne, må de lære å kjenne den troen de er døpte til. Slik hører trosopplæring sammen med dåpen. Enheten av dåp og tro kan være en uuttømmelig ressurs til å tolke og møte livets gode og vanskelige tider. På den andre side vil nye livserfaringer åpne for ny innsikt i det mangfold som den kristne dåp rommer. Gjennom hverdagsritualer, høytidsfeiring og markering av viktige hendelser i livet, kan hjem og menighet stå sammen i å tolke livet i lys av dåpen, og dåpen i lys av livet.

Trosopplæring er en danningsprosess der oppdragelse, undervisning, tradisjonsformidling og kristen praksis spiller sammen. Opplæringen bærer preg av lokalt tilpasset totalformidling der kunnskap og opplevelser knyttes sammen i fellesskapslæring i menighet og hjem.

Menighetene i Tromsø har trosopplæringstilbud, tilpasset lokale forhold. Det er mye spennende som skjer! Alt fra Babysang for de helt små, til Krøllesamling for treåringer, Fireårsbok, Førsteklasses, Tårnagenter, konfirmasjonsundervisning og mye mer! Gudstjenesten er essensiell i mange av våre aktiviteter, og i samarbeid med prest og andre, arbeider vi for å tilpasse denne slik at den skal oppleves som meningsfull for flere aldersgrupper.

Hvis du ønsker mer informasjon om de ulike aktivitetene, ta gjerne kontakt med trosopplærer i din menighet. KONTAKT.